Voucher 200 ευρώ: Στις 12:00 ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ενισχύει:

 • Οικογένειες συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας με εξαρτώμενα τέκνα ή τέκνα υπό επιτροπεία, τα οποία είναι
 • μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές επιλέξιμων εκπαιδευτικών δομών και βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων.

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση

 
Η ενίσχυση των οικογενειών θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ως εξής: ΚΥΚΛΟΣ ΑΕγκεκριμένοι Δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Εξαρτώμενων Τέκνων)
ΚΥΚΛΟΣ Β

Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ή παιδιά υπό επιτροπεία με Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως έξι χιλιάδες ευρώ (6000€) εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Εξαρτώμενων Τέκνων) 
Η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή άυλης επιταγής ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (€200), που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που επιδοτείται μπορεί να αφορά:

 • Φορητές ταμπλέτες (tablets)
 • Φορητούς υπολογιστές (laptops)
 • Σταθερούς υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Η «Ψηφιακή Μέριμνα» θα περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε οικογένεια – δικαιούχος του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ονομαστικής αξίας 200€ ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει

 • το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε
 • μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων vouchers, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

Εφόσον το επιθυμούν, οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μία επιταγές (vouchers) για την αγορά μίας υπολογιστικής συσκευής. Το ανώτατο όριο των επιταγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά μίας και μόνο υπολογιστικής συσκευής είναι τρεις. Με άλλα λόγια, το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης ανά προμηθευόμενη συσκευή στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (600€). Επίσης, για κάθε επιταγή, οι Δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται μία και μόνο υπολογιστική συσκευή (για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία επιταγή για την αγορά δύο ταμπλετών.

Οι Δικαιούχοι του voucher θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Κριτήριο 1: Οικογένειες με εξαρτώμενα παιδία ή παιδιά υπό επιτροπεία

Κριτήριο 2: Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως 6.000€

Κριτήριο 3: Κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά (ή παιδιά υπό επιτροπεία) ηλικίας από 4ων έως 24ων ετών να φοιτούν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ελέγχονται και κρίνονται, όπου είναι εφικτό, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Όπου η διασταύρωση δεν είναι δυνατή ή δεν υπάρχει μητρώο που να καλύπτει τον έλεγχο συγκεκριμένου κριτηρίου για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με συνδυασμό υπεύθυνης δήλωσης του Αιτούντα και προσκόμισης των κατά περίπτωση ζητούμενων δικαιολογητικών. Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις Ο έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων θα γίνεται κατά βάση μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με τα ακόλουθα μητρώα τρίτων υπηρεσιών και φορέων της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα: 

 1. Ταυτοποίηση Αιτούντα μέσω υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών (ΓΓΠΣ, Προσωπικοί Κωδικοί Taxisnet). 

Ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 1. Διασταύρωση Αιτούντα με εγκεκριμένους δικαιούχους επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020. 
 • Αφορά όλους τους δικαιούχους του Α κύκλου
 • Αναφορικά με τον Α κύκλο, ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μέλος (δικαιούχος ή σύζυγος) εγκεκριμένης αίτησης επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020. 
 • Επιβεβαιώνεται η συνολική σύνθεση της οικογένειας (γονείς και εξαρτώμενα μέλη) καθώς και η εισοδηματική κατηγορία. 
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας 1 και 2 κρίνονται αποκλειστικά με βάση την εγκεκριμένη αίτηση (ηλεκτρονικά). 
 1. Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και βασικών στοιχείων Αιτούντα και μελών της Οικογένειας. 
 • Όλα τα μέλη που θα δηλωθούν στην αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά ΑΜΚΑ. 
 • Θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης κλπ.) που τηρούνται στο μητρώο ΑΜΚΑ. Για την ακρίβεια των στοιχείων του μητρώου ΑΜΚΑ, υπεύθυνος είναι ο Αιτών/Αιτούσα που μπορεί να προβεί σε διορθώσεις/επικαιροποίηση μέσω ΚΕΠ, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης. 
 1. Επιβεβαίωση σύνθεσης οικογένειας: 
 • Για τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό δημοτολόγιο, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των οικογενειακών μερίδων του δημοτολογίου. 
 • Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο έλεγχος δε θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διασταύρωση. 
 1. Επιβεβαίωση εισοδηματικής κατηγορίας: 
 • Ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019/υποβολή 2020 (να είναι ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΣ της δήλωσης). 
 • Η εισοδηματική κατηγορία της οικογένειας αξιολογείται και κρίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τα στοιχεία φορολογικών δηλώσεων που τηρεί η ΑΑΔΕ. 
 1. Επιβεβαίωση της φοίτησης: 
 • Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Ο Αιτών/Αιτούσα είναι υπεύθυνος να ενημερώσει, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία των τέκνων του σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης. 
 • Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Οι φοιτητές ΑΕΙ είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία τους σε συνεργασία με τη γραμματεία της σχολής στην οποία φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης από το Γονέα / Επίτροπο. 
 • Η επιβεβαίωση της φοίτησης των τέκνων που φοιτούν σε Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Οι σπουδαστές είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν, εφόσον απαιτείται, τα στοιχεία τους σε συνεργασία με το ΙΕΚ στο οποίο φοιτούν, πριν την υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης από το Γονέα / Επίτροπο.

Α’ ΚΥΚΛΟΣ:

Στην Ηλεκτρονική Αίτηση επισυνάπτονται δικαιολογητικά ΜΟΝΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 1. Για την επιβεβαίωση της Φοίτησης στην Κατηγορία δομής «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»: Επειδή δεν είναι προς το παρόν δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση, ο Αιτών θα προσκομίζει και θα επισυνάπτει (σκαναρισμένη εικόνα ή αρχείο pdf) Βεβαίωση Φοίτησης ή εναλλακτικά Βεβαίωση Εγγραφής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
 1. Περιπτώσεις Επανεξέτασης: Στις περιπτώσεις επανεξέτασης προσκομίζεται και επισυνάπτεται (σκαναρισμένη εικόνα ή αρχείο pdf) το έγγραφο που κατά περίπτωση τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του Αιτούνται.

Β’ ΚΥΚΛΟΣ:

Με ανακοίνωση της ΚτΠ Μ.Α.Ε., θα δημοσιοποιηθεί λίστα με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπου απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο Αιτών/Αιτούσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει, ιδιαίτερα δε για: 

 • τα δηλωθέντα μέλη της οικογένειας, 
 • τυχόν περιπτώσεις επιμέλειας, 
 • καθώς και το καθεστώς φοίτησης των τέκνων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας. 

Η υποβολή της Αίτησης Επιχορήγησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Οποιαδήποτε ψευδή αναφορά επισείει, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, και τις ανάλογες ποινικές κυρώσεις.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *