ΥΠΠΕΘ: «Κατάταξη εκπαιδευτικών που προέρχονται από τον κατηργημένο κλάδο ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες

Με την με αρ.55758/Ε3/4-4-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  Φ.Ε.Κ.460 τ.Γ΄/26-04-2018, κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ.38 τ. Α΄/2-3-2018) οι  εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων, στους νέους κλάδους και ειδικότητες που επέλεξαν με αίτησή τους. . . .