Ι.Ε.Π.: Μαθητεία-Θεματική ενότητα «Υγεία και ασφάλεια εργασίας». Επιμορφωτικό Υλικό

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τους Ι.Ε.Π. 3 τεύχη επιμορφωτικού υλικού

Οδηγός Επιμορφωτή
Επιμορφωτικό Υλικό ΕΥ1
Επιμορφωτικό Υλικό ΕΥ2
που αφορούν στην θεματική ενότητα Θ3 : «Υγεία και ασφάλεια εργασίας»  της  Πράξης: “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057
Υποέργο 1: “Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της Επιμόρφωσης” . . .