ΑΣΕΠ: Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα εκπαιδευτικών ΓΕ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ:  1ΓΕ/2019  που αφορά στη διαδικασία κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 και  2ΓΕ/2019, που περιέχει τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τα τυπικά προσόντα ένταξης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα κατηγορίας ΠΕ των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: Πίνακας Θέσεων 1ΓΕ/2019 Πίνακας Θέσεων 2ΓΕ/2019