ΥΠΠΕΘ: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολικής Ψυχολογίας

Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας. Στην απόφαση περιλαμβάνονται: Προσθήκες νέων ΠΜΣ Ανακοινοποιήσεις στο ορθό ως προς τον τίτλο ήδη ενταγμένων ΠΜΣ Διαπίστωση συνάφειας ΠΜΣ στην ΕΑΕ, και την Σχολική Ψυχολογία Η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σε μορφή pdf