Νομιμότητα των μαγνητοφωνήσεων των συνεντεύξεων των υποψηφίων σε διενεργούμενους διαγωνισμούς – ερώτημα Α.Σ.Ε.Π.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απάντησε σε ερώτημα του ΑΣΕΠ σχετικά με τους μελετώμενους από αυτό τρόπους διεξαγωγής των συνεντεύξεων υποψηφίων ενώπιον του ΑΣΕΠ, και τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι δύο μελετώμενοι τρόποι διεξαγωγής των συνεντεύξεων που τέθηκαν υπόψιν της Αρχής ήταν  α) η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την Επιτροπή διεξαγωγής συνεντεύξεων και εν συνεχεία η σύνταξη πρακτικού συνεντεύξεων, χωρίς να γίνεται απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, και β) η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης από την Επιτροπή διεξαγωγής συνεντεύξεων και εν συνεχεία η απομαγνητοφώνηση αυτής με τη διαφορά ότι το τηρούμενο πρακτικό, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση...