ΙΕΠ: Πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης Στελεχών Πληροφοριακών Συστημάτων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/27-4-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2112/9-3-2018 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης:

Στελέχη Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ»  του ΙΕΠ.

Οι οκτώ πρώτοι από τους υποψηφίους είναι οι επιλεγέντες και προτεινόμενοι προς απόσπαση για τέσσερα έτη στο ΙΕΠ, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην οικεία πρόσκληση.

Η ειδική επιτροπή καθόρισε το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο προχώρησε η διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων, θέτοντας τα ουσιαστικά κριτήρια επιλογής Στελεχών Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση, εξειδικεύοντας τα αναφερόμενα σε αυτήν ως τυπικά προσόντα και ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής στην αξιολογική διαδικασία, ως εξής:

τα στοιχεία του βιογραφικού, που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη δηλωθείσα θέση, όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην ειδική δικτυακή πύλη «e-IEP»,
τη βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου της εν λόγω θέσης,
προηγούμενη σχετική εμπειρία,
τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας . . .