Παράταση Θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης.

Παράταση της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και παράταση της ισχύος των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων προβλέπεται στα άρθρα 52 κα 53 αντίστοιχα του Σχεδίου Νόμου “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως. Ειδικότερα: Άρθρο 52Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. Άρθρο 53Παράταση ισχύος...