Δήμος Αθηναίων: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Από τον Δήμο Αθηναίων ανακοινώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 224433/01-08-2023 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων πλήρους απασχόλησης για διδακτικό έτος 2023-2024 . Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 έως και Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023 . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη...