ΥΠΠΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ

Με το με αρ. 136843 /Γ1/20-8-2018 έγγραφό του ΥΠΠΕΘ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του
«ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
– Οι γενικές αρμοδιότητες των Τομεακών Γραμματέων Υπουργείων προσδιορίζονται από . . .