Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας: Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκπαιδευτικοί και μαθητές Βίοι παράλληλοι µε κοινούς στόχους, Λάρισα 11 &12 Μαΐου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διοργανώνει στις 11 & 12 Μαΐου στη Λάρισα στο 4ο και στο 39ο Δημοτικό Σχολείο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: 

Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθηµερινότητας, εκπαιδευτικοί
και μαθητές: Βίοι ̟παράλληλοι µε κοινούς στόχους 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν οι καλλιτεχνικές ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις ή και τα ταλέντα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, να προσδιοριστεί η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται µε τους μαθητές και µέσω των τεχνών, καθώς
και ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιείται αυτή η σχέση στην καθημερινή σχολική ̟πρακτική.
Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθείται από τις τέχνες, και δια μέσου αυτών υποστηρίζεται η καλλιτεχνική έκφραση, ̟προβάλλεται η μοναδικότητα του εκπαιδευτικού και του μαθητή, κινητοποιείται η επιθυµία για ̟προσωπική και συλλογική έρευνα και δημιουργία,
αναπτύσσονται ικανότητες και δεξιότητές και  παράλληλα διαμορφώνονται αξίες, στάσεις και συμπεριφορές.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, στελέχη της εκπαίδευσης . . .