Εκπαιδευτικοί όμιλοι, Ενδοσχολικός συντονιστής, Παιδαγωγικός σύμβουλος – Μέντορας

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις πού ορίζουν την λειτουργεία των Εκπαιδευτικών Ομίλων καθώς και τις διαδικασίες ορισμού, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ενδοσχολικού συντονιστή και του Παιδαγωγικού συμβούλου. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ. Προϋποθέσεις και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων Οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των δημοτικών σχολείων και των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών της οικείας σχολικής μονάδας, δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι τωνδημοτικών σχολείων...