ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.: Ο Κύκλος των Εφ-ευρετικών Εκπ/κών, 1ο Σεμινάριο Σάββατο 03 Νοεμβρίου (09.30 έως 17.00)

ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Γνώση και Δεξιότητες Ζωής σ’ένα παγκοσμιοποιημένο σκηνικό με Ρευστά ‘Δεδομένα’

SURVIVAL:  Knowledge and Life Skills required in a globalized world with changing ‘data’

Χώρος πραγματοποίησης: Aegean College, Πανεπιστημίου 17 Σύνταγμα . . .