ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφούμενων για την προώθηση των εγγραμματισμών στην υποχρεωτική εκπαίδευση – Πιλοτική φάση

Το ΙΕΠ διενεργεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις θεματικές ενότητες του γλωσσικού,του εγγραμματισμού στα μαθηματικά, καθώς και του εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, τις μελέτες ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών, τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα.Για τον λόγο αυτό το ΙΕΠ θα υλοποιήσει σχετική πιλοτική επιμορφωτική δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεικτές ομάδες/τμήματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου) με δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α, Β΄και Γ’ Γυμνασίου). Αντικείμενο της επιμόρφωσης, η οποία εφαρμόζεται πιλοτικά και χωρίς...