ΥΠΑΙΘ: Τροποποιήσεις προσλήψεων εκπαιδευτικών από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου

Με αποφάσεις που υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη τροποποιούνται παλαιότερες αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών με μετατροπή του ωραρίου τους από μειωμένο σε πλήρες. ΑΔΑ: 9ΨΚΠ46ΜΤΛΗ-26Τ – Τροποποίηση της αριθμ. 11575/Ε1/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΓΞ46ΜΤΛΗ-ΟΙ3) υ.α. πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2019-2020. ΑΔΑ: Ρ2ΩΞ46ΜΤΛΗ-ΥΡΛ – Τροποποίηση των αριθμ. 160147/Ε1/14-10-2019 (ΑΔΑ: Ω7974653ΠΣ-3ΣΞ), 175332/Ε1/11-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΓ346ΜΤΛΗ-ΕΘΡ) και 186166/Ε1/26-11-2019 (ΑΔΑ: Ω90746ΜΤΛΗ-ΝΒΔ) υ.α. πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών στη Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και...