ΙΚΥ: Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA3 από EACEA με θέμα την Κοινωνική Ένταξη. Έως 25/2/2020 η υποβολή προτάσεων

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: Η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/34/2019]. Η Πρόσκληση υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της Γενικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σκέλος 1) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σκέλος 2). Οι γενικοί στόχοι ανά Σκέλος παρατίθενται παρακάτω: Σκέλος 1 — Γενική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αποσκοπούν σε έναν από τους παρακάτω γενικούς στόχους: 1. Στη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της...