ΟΛΤΕΕ: Κανένας χειμώνας δεν κρατάει για πάντα. Καμία άνοιξη δεν χάνει τη σειρά της