Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική των Επαγγελματικών Λυκείων. Ερευνητική Εργασία του Σ. Κερασιώτη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ποιοτική έρευνα περίπτωσης που αφορά εκπαιδευτικές μονάδες των ΕΠΑ.Λ. Μέσα από την εργασία προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε, να καταγράψουμε και να ερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τους όρους, συνθήκες και προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικές μονάδες μπορούν κάτω από το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας, να διαμορφώσουν και να ασκήσουν την εσωτερική τους εκπαιδευτική πολιτική, με το να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να αξιολογούν, να καινοτομούν, να παρεμβαίνουν, να αποφασίζουν και στο τέλος  να αξιολογούν αλλά να λογοδοτούν και να απολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη και την συμβολή τους στην διαμόρφωση της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, και παράλληλα να είναι σε θέση να υποδεχθούν και να υποστηρίζουν με...