ΕΠΑΛ: Άκυροι τίτλοι που εκδόθηκαν σύμφωνα με Υ.Α. της 13 Ιουνίου

Με έγγραφο του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει τα ΕΠΑΛ ότι τίτλοι και τα αντίγραφά τους που έχουν ήδη εκτυπωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Φ24α/92087/Δ4/13-06-18 (Β΄ 2210) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου», θα πρέπει να καταστραφούν από τη σχολική μονάδα, ενόψει της έκδοσης
νέας Υ.Α.. . . .