Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1752/17-5-2019 η με αρ. πρωτ. 77877/Δ7/17-5- 2019(ΑΔΑ:ΩΡΨΛ4653ΠΣ-81Τ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων». Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. ορίζεται ως ακολούθως: Έκδοση προκηρύξεων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 23/05/2019 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 05/06/2019 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του 20/06/2019 Κατάθεση ενστάσεων 21/06/2019 έως 25/06/2019 Εκδίκαση ενστάσεων 26/06/2019 έως 28/06/2019...