ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Εκδόθηκε  Υ.Α . (Φ.351.1/5/102172/Ε3 , ΦΕΚ 2367 τ. Β΄ 20-6-2018) με θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Το άρθρο 16 -Μεταβατικές διατάξεις- προβλέπει
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 (για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) εκδίδεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, . . .