Επιδόματα θέσης των στελεχών της εκπαίδευσης

Στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου με θέμα:  Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις προσδιορίζονται τα επιδόματα των στελεχών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:
Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις

1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: . . .