Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας. Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για την πραγματοποίηση σπουδών επιπέδου Master 2 σε γαλλικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από την Υπηρεσία Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, θα συνεχιστεί και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και, στην συνέχεια, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει:•    Να κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10,00) που...