ΙΕΠ: Ημερίδες σχετικά με την Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204, και ειδικότερα της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)., την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πραγματοποιήθηκαν: α) την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης, και β) την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, ημερίδα επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των έξι ΠΕΚΕΣ της Αττικής και του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ....