Δήμος Αθηναίων: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενους δικηγόρους. Από 20/7 έως 2/8 η υποβολή αιτήσεων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22), Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206),  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4745/2020, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων. 2) Την υπ. αριθ. 11450 οικ./6466/09-03-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 784/23-03-2016 τ. Β΄) σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Όσες/ους υποψήφιες/ους...