ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση σχετικά με το βιβλίο μαθητή για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ γνωστοποιεί ότι  στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου έχει αναρτηθεί το βιβλίο με τίτλο «Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας» της Δ/νσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το οποίο σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. Φ1/64526/Δ4/24-04-2018 (ΑΔΑ: 6Β024653ΠΣ-ΘΚΣ) και Φ1/124193/Δ4/20-07-2018 (ΑΔΑ: 75ΩΦ4653ΠΣΙ0Δ)  Υπουργικές Αποφάσεις θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο μαθητή για το μάθημα Επιλογής «ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Το βιβλίο μπορεί να ανακτηθεί είτε . . .