Από 02-03-2018 η αρχαιότητα στη σχ. μονάδα για όσους εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01

Με έγγραφο του ΥΠΠΕΘ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες για τους εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01.

Σύμφωνα με το έγγραφο η  αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες για τους
παραπάνω εκπαιδευτικούς αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄), ήτοι από 02-03-2018 . . .