Προγράμματα Μαθητείας 2019-20: Η εγκύκλιος για τους αποφοίτους του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η 1η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020 για τους απόφοιτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου . Μέσω της εγκυκλίου καθορίζεται η διαδικασία για τη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στα προγράμματαμαθητείας. Συγκεκριμένα: 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/09-07-2018) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων...