ΥΠΑΙΘ: Τροποποίηση ως προς τις περιοχές προτίμησης ή απενεργοποίηση της αίτησης για μόνιμο διορισμό στην Ειδική Αγωγή από 24 έως 28/1/2020

Σύμφωνα με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Σ. Ζαχαράκη “Κατόπιν της προσθήκης παραγράφου 5α στο άρθρο 62 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) περί κυρώσεων σε όσους διορισθέντες δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται μέσα σε ένα έτος από το ΦΕΚ διορισμού τους, όπως ψηφίστηκε στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.», καλούνται τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό, εφόσον το επιθυμούν, είτε να τροποποιήσουν τις περιοχές προτίμησης που είχαν δηλώσει...