Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλων και τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή για επαγγελματική χρήση οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

 

Πρωτότυπο Τίτλο σπουδών ή πρωτότυπη Βεβαίωση σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, επικυρωμένα με  τη  σφραγίδα της  Χάγης (APOSTILLE).
Για χώρες εκτός Χάγης:

α.  Με θεώρηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και

β. επικύρωση από ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου. . . .