ΥΠΠΕΘ: Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 2739 τ. Β΄ 10-7-2018, η Υ.Α. με αρ. 101791/Δ2/20-6-2018 με θέμα:  Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων- Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση αφορά τις παρακάτω καταργήσεις,  συγχωνεύσεις: . . .