ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019), και αφορούν, ειδικότερα, στη δυνατότητα χορήγησης (του υπολοίπου) της άδειας διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών στις αναπληρώτριες εκπ/κούς ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην περίπτωση που οι εν λόγω αναπληρώτριες ελάμβαναν μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019, διευκρινίζοντα τα ακόλουθα. Με τη υπ’ αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκύκλιο ενημερωθήκατε για τις προαναφερθείσες διατάξεις και – στην επισήμανση υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου – για τη δυνατότητα χορήγησης στις αναπληρώτριες του υπολοίπου των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε...