Αναδιοργάνωση των δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το σχέδιο νόμου

Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου με τίτλο: Αναδιοργάνωση των δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Η ίδρυση των   Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) αρθ. 4, ο τρόπος στελέχωσής τους αρθ. 5
Η ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) αρθ. 6, οι αρμοδιότητές τους αρθ. 7, τα όργανα διοίκησής τους αρθ. 8, και η στελέχωσή τους αρθ. 9
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) τα οποία προέρχονται από μετατροπή των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αρθ. 12
Η κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων . . .