ΙΕΠ: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων ειδικών εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ το Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου με θέμα:  Έγκριση του υπ’ αρ. 1/13.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21-05-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΔΚΟΞΛΔ26Ρ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32)
ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1
«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το
Ελληνικό Δημόσιο. . . .