Επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων

Υπουργική Απόφαση με αρ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 και θέμα: Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων., δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 4412 τ.  Β΄3-10-2018.

Άρθρο 1 Προκήρυξη – υποβολή αιτήσεων

Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που . . .