Επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

Υπουργική Απόφαση με αρ. Αριθμ. Φ.353.1/21/159794/Ε3 και θέμα: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμημάτων
εκπαιδευτικών θεμάτων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 4412 τ.  Β΄3-10-2018.

Άρθρο 1 Προκήρυξη – υποβολή αιτήσεων

Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που . . .