Δελτίο τύπου Γ.Σ.Ε.Ε.-Κ.ΑΝ.Ε.Π. Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση: Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ εγκαινιάζει μια νέα σειρά Κειμένων Παρέμβασης (Policy Papers) για την προώθηση του διαλόγου στην εκπαίδευση και την απασχόληση με τη δημοσιοποίηση του κειμένου με θέμα: «Δεξιότητες, εκπαίδευση και απασχόληση: Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό». Στο Kείμενο αυτό επιχειρείται η όσο το δυνατόν πληρέστερη χαρτογράφηση της κατάστασης της ελληνικής αγοράς εργασίας σε σχέση κυρίως με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης διαλόγου –θεμελιωμένης σε επιστημονικά δεδομένα και μη αμφισβητούμενες μετρήσεις– για ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης-κατάρτισης και εργασίας. Οι θεματικοί άξονες που αναπτύσσονται στο Κείμενο Παρέμβασης είναι οι ακόλουθοι: 1. «Εκπαιδευτικοί δείκτες και εργατικό δυναμικό» όπου μελετώνται...