ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Προκήρυξη Ερευνητικών έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών:21/01/2019  Λήξη Υποβολών:25/02/2019
Προϋπολογισμός:16.580.000,00 €
Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προκήρυξη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 16.580.000,00 €. . .