Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Ε.Κ.ΕΠ.Ε.

Ίδρυση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με αντικείμενο τις Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, τον προγραμματισμό επιμορφώσεων, τη τεκμηρίωση νέων καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προβλέπεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις” που ψηφίστηκε από την Βουλή. Συγκεκριμένα ύστερα από το άρθρο 9 του ν. 2552/1997 για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: «Άρθρο 9Α Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) 1. Στο Ε.Α.Π. ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ως ακαδηµαϊκή µονάδα του Ιδρύµατος, µε έδρα την Αθήνα. 2. Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασµός,...