ΥΠΠΕΘ: Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπουργική απόφαση με θέμα: Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 3941 τ.  Β΄ 11/9/2018) εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ. 

Η απόφαση περιλαμβάνει την επανακατάταξη, από το σχολικό έτος 2018-2019 όλων των σχολείων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, και ΙΓ .