Εκλογή Πρυτανικής αρχής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ο Ν. Τρανός νέος Πρύτανης

Με πράξη που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Τ Α Ι α) η εκλογή ως Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Νικολάου Τρανού του Αναστασίου, με ΑΔΤ Μ 154051, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022. β) η εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με την ίδια ως άνω θητεία: i. Ιωάννη Σκαλτσά του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΕ 529400, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών...