Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών

Α) Έγγραφο  με αρ.  221297/E1/15-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις  σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών  με αποδοχές ή μη σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή  των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’).

Γίνεται παραπομπή στην ερμηνευτική εγκύκλιο 24135/458/25-05-2017 του  Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ΄ εφαρμογή της οποίας, σύμφωνα με την   άποψη του ΥΠΠΕΘ, για τα μέλη των  Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου  ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’), σύμφωνα με τις  οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβάνουν  αποδοχές.

Β) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  των μελών των ΕΛΜΕ ως πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής :

Ι. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρα 17 & 18 του Ν. 1264/1982, άρθρο 6 του Ν. 2224/1994 και άρθρο 11 του Ν. 2336/1995)
Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:
Ι1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

Επίσης σύμφωνα με το Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,  με θέμα «Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων»:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :

Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας x δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *