ΥΠ.ΕΣ.: Πρόσκληση προς τους Δήμους για υποβολή προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων

Με έγγραφό του ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της Χώρας να  υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» που αφορά στην  επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από παράρτημα με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης των Δήμων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€).

Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%.
  • Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%.
  • Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε

περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων.
  • Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται) :

Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου

Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *