Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης υπηρεσίας στην Οργανική Θέση

Σύμφωνα με την με αρ. 98732/Ε2/20-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 μπορεί να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *