ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους 2017-2018

Με το με αρ. 33163/Δ5/27-2-2018 έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ προκηρύσσει τους τους Πανελλήνιους Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο μαθητών/-τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2017-2018.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) και οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων.
Ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 5 η Μαρτίου 2018 στην αίθουσα «Ι. Μελισανίδης» στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, στην Θεσσαλονίκη.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,
• και οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 – 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],
• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 – 2018 λογίζεται σαν 2018],
• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Είναι τα κάτωθι:
1.σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. στην εφαρμογή myschool. (Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού η οποία επιτρέπει στο μαθητή/-τρια τη συμμετοχή του στους αγώνες.

Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα και η οποία μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και για μαθητές/-τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου δύναται και από παιδίατρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν δελτίο της Ε.Γ.Ο. σε ισχύ [που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες] και με ιατρική θεώρηση δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση της παρ. 9.2 της υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),
3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),
4. φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Οι μαθητές/-τριες πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.
5. Δελτίο αθλητή/-τριας της Ε.Γ.Ο. (υποχρεούνται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να έχουν μαζί τους το έγκυρο δελτίο αθλητή/-τριας και να το προσκομίζουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών).
Επισημαίνεται, ότι δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές/-τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ε.Γ.Ο. μέχρι την Πέμπτη 01.03.2018 στο email ego@otenet.gr. και να αναγράφεται υποχρεωτικά και συγκεκριμένα στη στήλη του αγωνίσματος πέρα από το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ε.Γ.Ο.. Επιπλέον, οι εν λόγω καταστάσεις θα αποσταλούν από την Ε.Γ.Ο. στη διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *