ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου προκηρύσσεται η πλήρωση με απόσπαση των κατωτέρω δεκατριών (13) θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού με θητεία τριών (3) ετών με επιμίσθιο:

Α/Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ
1. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
3. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΛΓΙΟ
4. ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
5. ΚΑΪΡΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
6. ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ
8. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
9. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
10. ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
11. ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
12. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ Η.Π.Α.
13. ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΑΝΑΔΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από 30/1/2019 έως 11/2/2019.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καιτοποθέτησης ως Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Γραφεία Συντονιστών στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον έχουν:

α) δωδεκαετή (12/ετή) τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας ιδίου επιπέδου. Στην περίπτωση που η γλώσσα της χώρας υποδοχής είναι μία εκ των αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής απαιτείται η γνώση δύο εκ των γλωσσών αυτών.

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παράταση δύο (2) ετών, με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο, για συμπλήρωση της πενταετίας έχουν και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού που ολοκλήρωσαν τη θητεία των τριών (3) ετών και υπηρετούν ως Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, βάσει της αριθμ. 221671/Η2/24-12-2018 (ΑΔΑ: Ω4Φ84653ΠΣ-ΑΒΓ) υπουργικής απόφασης «Παράταση ορισμού Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό».

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει/ αποσπαστεί για δύο (02) έτη χωρίς επιμίσθιο, κατά το παρελθόν.

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης,

β) Όσοι κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),

γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί με οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος τους.

δ) Όσοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό, ως εκπαιδευτικοί ή Συντονιστές ή Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης με την επιφύλαξη της παρ. 1.1γ του παρόντος.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης των πινάκων υποψηφίων και επιλογής ορίζονται στην αριθμ. 214510/Η2/13-12-2018 (Β’ 5725) Υπουργική Απόφαση.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4.1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για τηνεπιλογή τους ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη στην παρούσα Προκήρυξη αίτηση απόσπασης, την οποία, αφού υπογράψουν, αποστέλλουν με τον φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπουέχουν οργανική θέση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με έως και δυο (2) προτιμήσεις Συντονιστικών Γραφείων.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων ή προσθήκη συμπληρωματικών ή μεταγενέστερων αποκτηθέντων προσόντων.

Ανάκληση της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή μετά την κύρωση των αξιολογικών πινάκων.

4.2. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να:

α) Κοινοποιήσουν άμεσα την προκήρυξη αυτή σε όλα τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιαςεκπαίδευσης της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις στην Διεύθυνσή τους μαζί με τον φάκελοτων υποψηφίων αρμοδιότητάς τους και να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία.

γ) Εκδώσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών κάθε υποψηφίου.

δ) Αποστείλουν άμεσα στο Τμήμα Γ’ Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης ΠαιδείαςΟμογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, αφού κρατήσουν αντίγραφο της αίτησης στη Διεύθυνσή τους, την πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, συνοδευόμενα από συγκεντρωτικό πίνακα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στήλη με τις απαραίτητες παρατηρήσεις, για τον καθένα.

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

Στην περίπτωση που οι πίνακες αναρτηθούν Παρασκευή, στις τρείς ημέρες για την υποβολή ενστάσεων περιλαμβάνονται το Σαββάτο και η Κυριακή.

  • ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, και ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και, προκειμένου για βιβλία που έχουν εκδοθεί με διεθνή πρότυπο αριθμό βιβλίου (ISBN), στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται και ο αριθμός αυτός για κάθε βιβλίο. Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

  • αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *