ΥΠΠΕΘ: Ορισμός Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ»

Απόφαση με θέμα: Ορισμός Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032528, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ .Γαβρόγλου.

Το Επιστημονικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από τους εξής:
1. Κατσαρού Ελένη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΙ964929, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο “Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων – Διδακτική», στη θεματική ενότητα «Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου.

2. Κουτούζη Εμμανουήλ του Ιωάννου, με ΑΔΤ: ΑΕ065380, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», στη θεματική ενότητα «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

3. Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΗ071519, Ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή», για τη θεματική ενότητα «Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης».

Αντικείμενο του Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων είναι:
1. Η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος της επιμόρφωσης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ, συνολικής διάρκειας 18 ωρών, στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες.
 Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου.
 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών.
 Ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης.
2. Η εισήγηση συγκρότησης μητρώου Επιμορφωτών, μελών ΔΕΠ, με ειδίκευση στα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, βάσει της οποίας εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εκπόνηση του επιμορφωτικού/ υποστηρικτικού υλικού της κάθε θεματικής ενότητας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους

Επιμορφωτές

Η επιμόρφωση των Επιμορφωτών στα θεματικά αντικείμενα της επιμόρφωσης.
Τα μέλη του Επιστημονικού Οργάνου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι επιλεχθέντες Επιμορφωτές, θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με τον Δικαιούχο της Πράξης, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5032528. Στις συμβάσεις εκάστου μέλους θα καθοριστούν τα αντίστοιχα παραδοτέα, το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών, καθώς και η αντίστοιχη αμοιβή βάσει της με αριθμ. 4776/12-10-2018 (ΦΕΚ 4850/Β/31-10-2018) ΚΥΑ Εφαρμογής Της Πράξης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *