ΥΠΠΕΘ: Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ, φύλλου 4299  τ. Β΄/27-9-2018 Υπουργική Απόφασης με θέμα: Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Αποστολή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018). 2. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεργάζονται ιδίως: Τεύχος Β’ 4299/27.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52789 α) με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), από το οποίο και υποστηρίζονται ιδίως σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά της εισαγωγής και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικής έρευνας, ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης κεντρικά σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων, β) με τα Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους και γ) με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), με τα οποία επεξεργάζονται και συνδιαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ., των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

  1. Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει: α) την Ολομέλεια, β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του, γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 2. Για το ωράριο εργασίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και του λοιπού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζεται η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’769), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Οργανωτικού Συντονιστή και του αναπληρωτή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή συνεδριάζουν και αποφασίζουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο άσκησης και τον συντονισμό του επιστημονικού και παιδαγωγικού τους έργου. 4. Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Στην Ολομέλεια συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Με απόφαση του Οργανωτικού Συντονιστή ή της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι Προϊστάμενοι των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., όταν κριθεί αναγκαίο, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενώ, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου. 6. Η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση γνωστοποιείται στα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με ευθύνη του προέδρου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, εγκαίρως και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται: α) ο χώρος και ο χρόνος που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση και β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 7. Εισηγητής των θεμάτων που επιλέγονται προς συζήτηση είναι ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εισήγησης από τον Πρόεδρο. 8. Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μπορεί να συγκληθεί: (α) κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών τουλάχιστον του 1/3 των μελών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 9. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης συνεδρίασης λόγω συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του σώματος, το κείμενο που περιλαμβάνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις υπογραφές των αιτούντων την έκτακτη συνεδρίαση, κατατίθεται στον Οργανωτικό Συντονιστή ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον νόμιμο Αναπληρωτή του, και η συνεδρίαση ορίζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσης. 10. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και τα καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε μέλος του διοικητικού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Στα πρακτικά αναφέρονται ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόματα των παριστάμενων μελών, περιληπτική απόδοση των θεμάτων που συζητήθηκαν, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, καθώς και οι ληφθείσες αποφάσεις. Το πρακτικό που συντάσσεται από τον Γραμματέα, υπογράφεται από τα μέλη και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. 11. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45). 12. Με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχεδιάζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων του στην αρχή του σχολικού έτους και τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σε τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του. Με τη λήξη του σχολικού έτους, η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Τόσο ο προγραμματισμός όσο και η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται, διά του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, αντίστοιχα. 13. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο Οργανωτικός Συντονιστής έχει την ευθύνη για το 52790 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4299/27.09.2018 περιεχόμενο των αναρτήσεων. Με ευθύνη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον ίδιο ιστότοπο δημιουργείται, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κοινό ψηφιακό αποθετήριο με εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο. 14. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του και τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων/ εξερχόμενων εγγράφων.

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

  1. Έργο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) είναι η προαγωγή των σκοπών της εκπαιδευτικής πολιτικής και η διευκόλυνση της εφαρμογής της, μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.). Παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή/και εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκπαιδευτικά μέτρα και αλλαγές για τα θέματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. Στο πλαίσιο δε της συλλογικής και διεπιστημονικής δράσης τους, εργάζονται για την υλοποίηση της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συνδιαμορφώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οργανώνουν και υλοποιούν τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμησή του. 2. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λειτουργούν συλλογικά σε Ολομέλεια και διαμορφώνουν από κοινού τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Προσδιορίζουν το σύνολο των στόχων, των διαδικασιών, των πολιτικών, των αρχών και των ενεργειών τους σε ένα κοινό πλαίσιο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., καθώς και των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.. Επίσης, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνεδριάζουν ανά ομάδες είτε ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, είτε ανά γνωστική περιοχή ανεξαρτήτως βαθμίδας, με σκοπό την επεξεργασία ειδικών θεμάτων και τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Ολομέλεια. 3. Για την επιτέλεση του έργου τους, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: α) Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, καθώς και των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου της περιοχής αρμοδιότητάς τους, αποδελτιώνουν τα αιτήματα, διαπιστώνουν τις ανάγκες τους για υποστηρικτική βοήθεια και, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, συλλογικά προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού -προγραμματισμού του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. β) Στο πλαίσιο της από κοινού, συλλογικής και διεπιστημονικής λήψης αποφάσεων, ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται για την ομαδοποίηση των αναγκών και την οργάνωση της απαραίτητης επιμορφωτικής στήριξης των σχολικών μονάδων με κοινές ανάγκες. γ) Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του, οργανώνουν τον μηνιαίο ατομικό προγραμματισμό του έργου τους, τον οποίον καταθέτουν στον Οργανωτικό Συντονιστή. Στον ατομικό προγραμματισμό καταγράφονται με σαφήνεια οι δράσεις, όπως επιμορφώσεις, συναντήσεις με Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές ή Προϊσταμένους σχολικών μονάδων ή άλλων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, παρουσία σε συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων ή Ομάδων Σχολείων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων αυτών. Στο τέλος του σχολικού έτους καταθέτουν ετήσιο απολογισμό της δράσης τους στον Οργανωτικό Συντονιστή. δ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, διερευνούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων που συναποτελούν Ομάδα Σχολείων. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή και σε συνδυασμό με τα κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, οργανώνουν το πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον, παρέχουν συνεχή επιστημονική καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ομάδας σχολείων. ε) Υποστηρίζουν την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στις εκπαιδευτικές δομές των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και καθοδήγηση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά δεδομένα της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. στ) Έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ανατίθενται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: αα) οι σχολικές μονάδες των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και ββ) οι σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4547/2018. Ο Οργανωτικός Συ- Τεύχος Β’ 4299/27.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52791 ντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Αναπληρωτής του ασκούν τα καθήκοντα επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους. ζ) Επισκέπτονται, τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., συνεργάζονται με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων, σε επίπεδο περιοχής ή Ομάδας Σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, και τους παρέχουν την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξή τους σε θέματα εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής. Δύνανται να παρίστανται, είτε μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων είτε με δική τους πρωτοβουλία, σε συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να τους παράσχουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξή τους για ποικίλα θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαχείριση κρίσεων, η διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιλογή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. η) Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών, για τη βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών. θ) Οργανώνουν ενημερωτικές επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ίδιων ειδικοτήτων ή τάξεων και, εφόσον ενδείκνυται από τη θεματολογία των συναντήσεων, συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κ.Ε.Α., τα Ε.Κ.Φ.Ε ή και τους Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για θέματα που αφορούν στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, στα νέα σχολικά βιβλία, στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, στην ενταξιακή εκπαίδευση, στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, στα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, στους τρόπους γραπτής ή προφορικής εξέτασης των μαθητών, στη διαμόρφωση ερωτήσεων στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των γραπτών, στις καλές παιδαγωγικές πρακτικές, στις νέες παιδαγωγικές/ διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και στους σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διδακτική πράξη. ι) Έχουν την ευθύνη επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών του κλάδου τους. Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μεριμνούν για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών τους και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν. ια) Αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και τις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχουν οι Τ.Π.Ε., συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα παιδαγωγικού, διδακτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία και πρακτική. Δίνουν έμφαση στην υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών και οργανώνουν κατά περίπτωση παρουσιάσεις δειγματικών διδασκαλιών, συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς και αποφασίζοντας από κοινού για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας. ιβ) Οργανώνουν με ευθύνη τους και συμμετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. για την εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών θεμάτων, την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. ιγ) Συνεργάζονται με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην παροχή παιδαγωγικής και επιστημονικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., με σκοπό τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, όταν εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας τους, παιδαγωγικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, ενημερώνουν, διά του Οργανωτικού Συντονιστή, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισης. ιδ) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στις οποίες ο ίδιος προεδρεύει. Αντικείμενο των συσκέψεων είναι ο συντονισμός των ενεργειών τους για τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου καθώς και η εξέταση ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και η εξειδίκευση και προσαρμογή της πολιτικής αυτής στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής αρμοδιότητάς τους. ιε) Συνεργάζονται με τους Διευθυντές ή τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων σε επίπεδο περιοχής ή ομάδας σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τον προγραμματισμό των παιδαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και των σχολικών βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, παρέχουν τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων. 52792 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4299/27.09.2018 ιστ) Συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων, τους πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, επιστήμονες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπάρχουσες δυνατότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του ρόλου εκάστου φορέα, προκειμένου να επιτευχθούν σε βέλτιστο βαθμό οι σκοποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. ιζ) Σε ό,τι αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου τους, έχουν την αρμοδιότητα της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που υλοποιούνται ή/και άλλων προγραμμάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους. ιη) Οργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις και θεματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς/κηδεμόνες, με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας καθώς και ημερίδες ή/και ενημερωτικές συναντήσεις γονέων/ κηδεμόνων για θέματα που σχετίζονται με προβλήματα αγωγής, μάθησης και συμπεριφοράς των μαθητών σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή για θέματα Περιβάλλοντος, Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α. 4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ακόλουθων κλάδων ασκούν, πέραν των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες: α) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους Συλλόγους Διδασκόντων, για θέματα διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και τη σχολική ζωή, αντιμετώπισης φαινομένων μαθησιακών δυσκολιών, σχολικής εγκατάλειψης, σχολικού εκφοβισμού επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.. Ενισχύουν το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. και συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στη μέγιστη αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., ιδιαίτερα στην εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη διαχείριση κρίσεων, στην προαγωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διδασκαλίας, με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα ανωτέρω θέματα, υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες εντάσσονται στον προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4547/2018 τριμελής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ε.Σ.Υ. και έχει την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία τους. β) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία έχουν την επιστημονική ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία. Συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους και τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α. και τους Συλλόγους Διδασκόντων με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων εκπαίδευσης για την αειφορία και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που αφορούν στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Α. Είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ε.Α. και έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία τους. γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών υποστηρίζουν τη λειτουργία των Ε.Κ.Φ.Ε., εποπτεύουν το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των Υπευθύνων τους και συμβάλλουν στη διδακτική αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού των Κέντρων αυτών. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα του κλάδου τους, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τους υπευθύνους των Ε.Κ.Φ.Ε. δ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής εποπτεύουν το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, αντίστοιχα. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα του κλάδου τους, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τους Υπευθύνους του προηγούμενου εδαφίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *