ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2018-2019

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ΓΝΩΣΤΟΠΙΕΌ τα κάτωθι:

1. στα ομαδικά αθλήματα οι σχολικές ομάδες οφείλουν:

α) να αποστείλουν τις λίστες με τους μαθητές και τις μαθήτριες όπως περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 7.5 του Κεφαλαίου 7 της αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ. Β΄/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 9941/22-01-2019 (Φ.Ε.Κ. 109/τ. Β΄/25-01-2019),

β) να τηρούν τις διαδικασίες και τους όρους των προκηρύξεων καθώς και

γ) το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα των οικείων Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

2. Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μέσω των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. οφείλουν να αποστείλουν τις νικήτριες ομάδες της Α΄ και Β΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων των ομαδικών αθλημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr .

3. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.

4. Το έτος 2019 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2001, 2002 και 2003 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2004 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.

5. Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. μέσω των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, physea@minedu.gov.gr , τη λίστα συμμετοχών στα σύνθετα αγωνίσματα (δέκαθλο μαθητών και έπταθλο μαθητριών) με την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης των αγώνων κλασσικού αθλητισμού.

Επισημάνσεις :

α) οι μαθητές/τριες πρόσφυγες, που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ συμμετέχουν προσκομίζοντας άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής,

β) στο μέρος που αφορά στην Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί και έχει ενεργοποιηθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool). Για να εκτυπωθεί το συγκεκριμένο έντυπο ακολουθούμε την εξής διαδρομή: Αναφορές Μαθητών, ► Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι ► Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου και στη συνέχεια επιλέγουμε τους μαθητές που μας αφορούν. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο helpdesk του myschool.

γ) στην ιατρική βεβαίωση η οποία πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

δ) στην Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (η Υπεύθυνη Δήλωση παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.) Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα – διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

AΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες Ο.Ε.Σ.Α.Δ και το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας Κύπρου που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση Τελικής Φάσης των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου στα Ομαδικά αθλήματα (Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Χειροσφαίριση, Πετοσφαίριση,) καθώς και στο ατομικό άθλημα του Kλασσικού Αθλητισμού, όπως υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 ταχυδρομικώς στη Δ/νση Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 , Μαρούσι ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο physea@minedu.gov.gr.

Στο φάκελο υποβολής πρέπει υποχρεωτικά να περιγράφονται: οι αθλητικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγώνων, ανάλυση κόστους (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση), η ιατρική κάλυψη της διοργάνωσης καθώς και η συνεργασία με την Τοπική ή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς. Συνημμένα σας αποστέλλονται:

1. Ταμπλό Β΄ και Γ΄ Φάσης Αγώνων (όπως διαμορφώθηκε από την κλήρωση η οποία διεξήχθη κατά τη 2 η Συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. στις 8-2-2019 παρουσία των μελών της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και του Γενικού Διευθυντή Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι 1 ες αναγραφόμενες ομάδες λογίζονται ως έδρες διεξαγωγής των αγώνων όπως αποτυπώνονται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα στα συνημμένα Ταμπλό της Β΄ και Γ ΄ Φάσης.

2. Χρονοδιάγραμμα των Αγώνων (Οι Ο.Ε.Σ.Α.Δ. οφείλουν να τηρήσουν τις ημερομηνίες οι οποίες αναγράφονται και οποιαδήποτε τροποποίηση θα πραγματοποιηθεί μόνον έπειτα από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και απόφαση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής.)

Ενημέρωση για Πανελλήνιους αγώνες ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Ταμπλό Υ.Α.

Χρονοδιάγραμμα αγώνων ομαδικών και κλασ.αθλ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *