ΥΠΠΕΘ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων έτους 2018.

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ καλεί τους σχολικούς συμβούλους Δ.Ε. και τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,
ΠΕ12.2 και ΠΕ16 για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα:
1) Αγγλικά

2) Γαλλικά

3) Γερμανικά

4) Ιταλικά

5) Ισπανικά

6) Ελεύθερο Σχέδιο

7) Γραμμικό Σχέδιο

8) Αρμονία

9) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538-Β’/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης. Για το Ειδικό Μάθημα των Ισπανικών μπορούν να ορίζονται και Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 οι οποίοι έχουν και πτυχίο Πανεπιστημίου της Ισπανικής γλώσσας ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ισπανίας.
Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από 22 έως 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καθορισθεί με τη με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 Υπουργική Απόφαση.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄*, ενώ σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕΜ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετά- σεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο Ειδικό Μάθημα.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε., οι οποίοι σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς.
Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι σχολικοί σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων που θα κατατεθούν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. θα διαβιβαστούν απ’ ευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Επιστημονικής Καθοδήγησης θα καταρτιστούν οι κατάλογοι με τους προτεινόμενους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *